Archive | August 2013

You are browsing the site archives by date.

همیشه دیر می رسم

گاهی یک تلنگر کافی ست وقتی فشارها آنقدر جدی ست و از هر سو که نفس نمی توانی بکشی. دوباره جابجا شدم. در همین جابجایی، یک باره دیدم نفسم بالا نمی آید. روی زمین پهن بودم که همخانه ای م آمد و نگران شد. گفتم از فرط استرس تپش قلب دارم. برایم نوشابه آورد و […]

بردگی استبداد یا بندگی ناسیونالیته؟

این دو عکس به فاصله چند روز از هم منتشر شده اند. اولی، عکسی از تجمع اتحاد اکراد و آشوریان در بزرگداشت روز شهدای قتل عام سمیل در شهر اربیل عراق است. قتل عامی که اکراد و ایزدیان عراق نیز در آن دست داشتند. برای اطلاعات بیشتر پیش از قضاوت به این لینکمراجعه کنید: http://www.bbc.co.uk/persian/interactivity/2013/08/130808_u06_ashurian_samil_shadyar.shtml دومی، سخنرانی […]

در این حوالی که تویی – شورش رها

در این حوالی که تویی در این هوا که می سوزد آسمان به سینه کش دریا که چشم می شود می شورد و تو باز از بین صخره ها الاهگان را شرم می زنی بر می خیزی و هزار موج در تو عبور می کند می نشانی سیاه بر سیاه از خاک پر شده از […]