Archive | February 2013

You are browsing the site archives by date.

انتخابات و قدرت هرم معکوس

مظلومیت بخشی از اقتدار است. یعنی مظلوم از حقی محروم شده است پس در راه احقاق این حق از دست رفته خود حقی را کسب می کند که وجاهت جمعی است، حقی که در سطح پوبلیک می تواند بزرگترین خیزشهای پوپولیستی را رقم بزند. این روش قدرت هرم معکوس است، هرم را از بین نمی […]