Archive | January 2013

You are browsing the site archives by date.

جنگ با برکت

جنگ شد. مردم تهران اولین باری که صدای آژیر را شنیدند نمی دانستند چه در انتظارشان است. اول مرزهای جنوب غربی درنوردیده شد، قصرشیرین، مسجد سلیمان، خرمشهر، آبادان، اهواز… سالها بود مردم دشمن را تا این حد نزدیک ندیده بودند، تا این حد خون و آوار را در خانه ی خود پارو نکرده بودند. تهران […]

رسانه هایی که شلیک …نِمی کنند

درست مثل بمب است، نه بمب ساعتی، نه حتا بمب خوشه ای ، مثل بمب اتمی می ماند، طیف زیادی را پوشش می دهد. از درون شعله می کشد و در آخر منجر به انفجاری غول آسا می شود. بله رسانه همین است. گستردگی رسانه در تعریف رسانه های جمعی شمولی فراتر از جراید خبری دارد. هنر […]

اشباح سرخ – بخش 3 از 31

اشباح سرخ، شعر بلندی است در سی و یک بخش، که در اکتوبر، نوامبر و دسامبر 2012 سرودم. بخشهایی از آن را در اینجا می خوانید: 3 دراز که می شود شهادت شورشهای چشم بسته بر مسیر خاطره هایی کز خطر خط می کشند تا عبور رهایی نومید نمی شویم در زوایای خمیده ی نسیان […]