4 Comments

بیت بیت بین النهرین خوناب می سرخاند

قلبهامان نایستاد

ما راه بر قلب کشیده بودیم

“وان” بر پاهایمان نی کشید

و ما نهر نهر

سرخ خرامیدیم

نه برجی پیش رو

نه پادشاهی در پشت

و هنوز گِل- آب بر چکمه ها

بیت بیت بین دو نهر

خوناب روانیم.

***

کوله بر پشت کشیدیم

پشت بر کول

کولاک در خلف

مرگ در ورا

و مرزها را که متر متر

قارچ می ترکاند

تُرد بودیم، طرد بودیم

جبال و جبروت جماد

زیر پایمان روان شد

اینجا راه بین دو آب

بیت بیت بین دو نهر

خوناب خوناب می کنیم.

***

ما بر فراز ابرها

ایستاده ایم

و در دستان دخترانمان

رشادت یافته ایم

کوه با ما صعود کرد

سعادت بر ما تعظیم

و زآنجا که خزان بر ما خزید

خار خراشیدیم

خشم خوردیم

خون شستیم

هنوز بیت بیت بین دو نهر

خوناب می شوییم.

***

تفسیر چشمهایمان آرام بود

زبانمان لقلقه ی جلادهای سوار

فرزندمان

 غنائم فتح کتابتان

زنهایمان

 کنیزکان پاشوی محرابتان

ما خون قربانی کرده ایم

و زیر آن آسمان

که فریادمان سقف شکافت

هنوز بیت بیت بین دو نهر

خوناب می نوشیم.

***

وطن،

تَرَکِ تن های ما را تنیده بود

تاب می آوردیم

تن داده بودیم_تن

 در نداده بودیم، رشته هامان

فراخ ، فراز، فر

چون فاخته ای حزین

فاتح هوا، فاتح دشت

ما فولاد افراشته ای بودیم

و فرش این خاک

هنوز بیت بیت بین دو نهر

خوناب می کشد.

***

آوازهایمان

آوایمان

آواره شد

ناقوس نقض حق ما

بر سر ما کوفت

و زنگ گَله هایمان

دشتها را سکوت می زدود

اشک می بردیم

خون می کاشتیم

و از جای پاهامان

هنوز که هنوز است

بیت بیت بین دو نهر

خوناب می پیماییم.

***

شب گیسو بریده بود

برودت بسته بود

نه هیچ باری

بر پلکها ژالیده بود

آنگاه که شمس ها شمردیم

در شکست شاهراهها

شمش بر شراره آویختیم

و جسد جسد جمع شدیم

دره ها را کوه

دریاچه ها را گور

و زان بهار

تا مردادی که مردیم

هنوز بیت بیت بین دو نهر

خوناب می روییم.

***

خنده هامان بر تلخیهامان ماسید

و صوت ستارمان

سالها گریست

ما زانوهایمان

بر شیخانی عروسهامان

کفن دوخت

و صدای الله اکبر

الله مان را مرتد کرد

نه! نجس نبودیم

زبان ما زندگی می خواست وُ همین

از آن زانوهای ساجد

هنوز بیت بیت بین دو نهر

خوناب می خراشد.

***

هنوز

نینوه نی می زند

بابل را پل

بغداد گلو پاره می کند

اربیل سینه را

موصل تلی از کودکانمان

و محرابها قربانگاه سرهای شعله ور

هنوز ما را آتش می زنی

و هنوز از سایه زنهای صیادمان

می لرزی

ما خون شراب کرده بودیم

و جسد جسد آتش

شمع-نذر

پایمان را گره زده ایم

و زین جا که می گرییم

هنوز بیت بیت بت نهرین

خوناب می بوییم.

شورش رها – آگوست2012

فراموش نمی کنیم

Advertisements

4 comments on “بیت بیت بین النهرین خوناب می سرخاند

  1. آفرین، خیلی‌ خوب بود

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: