Leave a comment

پرامتا د سیمله یا قتل عام سمیّل: دومین قتل عام گسترده آشوریان پس از سیفو – هفتم آگوست یادبود شهدای سیمله

گرچه پس از قتل عام سیفو 1915 _ قتل عام آشوریان به دستور حکومت عثمانی و توسط کردهای وان_ سیمله با کشتار 3000 آشوری در عراق و منطقه ی سمیل و دوهوک و موصل به عنوان خون بار ترین و بزرگترین قتل عام آشوریان به حساب می آید، اما کشتار آشوریان عراق طی ده سال گذشته  پس از حمله آمریکا و ادامه این نسل کشی در سکوت رسانه ها و سیاستمداران آمریکا و انگلستان هنوز ادامه دارد.

گرچه جنگی که بین آشوریان و حکومت تازه استقلال یافته آن روز عراق بر سر خودمختاری بخش آشوری نشین بود، و تنها عامل شکلگیری حزب پتریارک یا وطنی آشور و تغییر سیاست انگلستان به سمت حمایت از قانون فئودالی عربها و کردهای منطقه و به رسمیت شناختن حقوق آنها بر اخراج آشوریان مهاجر هر زمان که فئودالهای کرد و عراقی بخواهند بود، و این سرباز زدن از ائتلاف با دولت مرکزی که کوردهای مخالف حکومت مرکزی بالاخره به آن تن در داده بودند موجب شکلگیری حزب پیتریارک به رهبری مرشیمون _ که بعدها وی به دلیل نپذیرفتن مصالحه با حکمت سلیمان به قبرس تبعید شد_ و تغییر مسیر حزب با روی کار آمدن مالک یعقو که خود از جداشدگان از سپاه آشوریان بود که با حمایت مستقیم انگلیس شکل گرفته بود شد، و کاملا هدفی شونیستی داشت، به کشتاری بی رحمانه علیه مردم آشور در آن منطقه و نسل کشی عظیم آنها منجر شد.

آنچه تاریخ به آشوریان بارها و بارها آموخته، و متاسفانه این درس را مکررا از نو آموخته اند!، آن بوده که هرگاه به دولتی ، چه روسیه در زمان سیفو و چه بریتانیا پس از سیفو تکیه کرده اند عملکرد احزاب نتنها در راه کسب حقوق حقه آشوریان نبوده بلکه به شونیسمی فاشیستی انجامیده که با خالی شدن پشتشان توسط همان دولتهای روزی حامی به از بین رفتن و کشتار دسته جمعی شان ختم شده است.

اینکه سپاه آشور در زمان استقلال عراق با اتحاد با کوردها به یاری ارتش ضعیف آن روز عراق آمد و نقش اساسی را بازی کرد آیا بدون حمایت مستقیم انگلستان ممکن بود؟ چگونه پس از پیروزی و جدا شدن از نیروهای انگلستان و بالا بردن پرچم عداوت با آنان گمان بردند که حتا کوردها اتحاد خود را با آنان حفظ خواهند کرد و در خودمختاری شمال عراق به یاریشان خواهند آمد؟ ارتشی که به رزم آوری تک تک سربازان و نظامیان خود غره بود، به راحتی متحمل شکستی سنگین از بکر صدقی شد و کشتار خونبار و نسلکشی تاریخی ای را رقم زد.

و حالا پس از گذشت هفتاد و نه سال، آیا زمان آن نرسیده است که به جای پافشاری به تشکیل ارتشی منسجم برای دستیابی به خود مختاری، حتا اگر باور کنیم که اتحاد بیست ساله شان با تمام احزاب کورد هم این بار باز دستخوش نارو و عهدشکنی نشود، و رقم زدن جنگی خونین که عاقبتی جز از بین رفتن کامل و انهدام نهایی آشور در پی نخواهد داشت، بهتر است اسلحه بر زمین بگذارند و راه نویی پیش گیرند؟

حزب ناسیونال آشور آیا هنوز برای نسل کشی نوی آشوریان پس از حمله آمریکا در عراق توجیهی برای برائت انگلستان و آمریکا از پاکسازی منطقه از نیروهای جنگجو و مسلح آشور و حتا کورد دارد؟ رویای “خاک نینوه” و برافراشتن “برج بابل” و امپراطوری آشور، رویایی خونین و فاجعه ساز بوده و هست و خواهد بود.
اینکه آشوریان هرگز برای احقاق حقوق خود و رهایی از ظلم ننشستند و مسامحه نکردند، بسیار پسندیده است. اما خطر شونیسم آشور خطری است که نه تنها مردم منطقه از آن استقبال نخواهند کرد، بلکه ابرقدرتهایی که هنوز حزب ناسیونال و احزاب راست مارشال چشم امید به آنها دوخته اند نیز با تمام شدت و حدت به دفع آن همت خواهند گمارد.

امروزه چشم ما گریان خونهای بیگناهانی است که تنها به خاطر مذهب مسیحی شان و یا نژاد آشوری نصرانی و یا کلدانی شان در عراق ربوده می شوند، کشته می شوند و یا به شنیعترین وجه ذبح می شوند. جنایتی که هیچ گروهی مسوولیت آن را به عهده نمی گیرد و مسببی جز حمایت آمریکا و انگلستان برای تفرقه بین اتحاد کوردها و آشوریان و در نهایت تضعیف و پراکندن آنها و بار دیگر آواره کردنشان از موطن خود ندارد.

یاد تمام کشته شدگان یک قرن خونین و قربانیان سه نسل کشی آشوریان و کلدانیان را گرامی می داریم و تنها آرزویمان صلح و حق زندگی برابر با دیگر اقوام در موطن خود است و بس

http://asp2.no.sapo.pt/index2.htm

.

Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: